Statut

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 1

Celami fundacji są:

1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Upowszechnianie praw dziecka, młodzieży, rodziny, osób dorosłych.
3. Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy w życiu rodziny i społeczeństwa oraz patologiom społecznym.
5. Organizowanie działań profilaktycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i leczenie uzależnień dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin oraz innych dysfunkcji z obszaru psychopatologii.
6. Podnoszenie kwalifikacji i promocja nowoczesnych metod profilaktyki i terapii, których skuteczność potwierdzono w badaniach naukowych kadr medycznych, oświatowych, paramedycznych i pracowników socjalnych.
7. Udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych marginalizacją społeczną.
8. Promocja i rozpowszechnianie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury zdrowotnej , sportu oraz wspomaganie działalności kulturalnej i artystycznej propagującej te idee .
9. Działalność na rzecz rozwoju zainteresowań oraz rozwój wypoczynku dzieci, młodzieży i ich rodzin.
10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
12. Działanie na rzecz integracji europejskiej, współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi podmiotami o tym samym lub podobnym profilu działania, polegająca na wymianie doświadczeń, szkoleniu, prowadzeniu badań naukowych, rozwoju innowacyjnych metod pomocy, organizowaniu lecznictwa i opieki zdrowotnej.
13. Podejmowanie działań na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Rozwój turystyki i krajoznawstwa.
15. Promocja i zastosowanie telemedycyny w profilaktyce zdrowego stylu życia, działaniach interwencyjnych, konsultacjach specjalistycznych i terapii.
16. Działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej, promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
17. Działalność charytatywna.
18. Działalność na rzecz organizacji, promocji i rozwoju wolontariatu.
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
20. Działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
21. Działalność wspomagająca rozwój i integrację wspólnot, społeczności lokalnych oraz ekonomii społecznej.
22. Propagowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
23. Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego.

§2

Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są:

1. Tworzenie, wspieranie i prowadzenie ośrodków terapeutycznych, rehabilitacyjnych, leczniczych, socjoterapeutycznych, szkoleniowych i opieki zdrowotnej, placówek w systemie oświaty oraz centrów, klubów integracji społecznej i ekonomii społecznej.
2. Organizacja i prowadzenie konferencji, szkoleń, programów psychoedukacyjnych, imprez naukowych, kulturalnych, targów i seminariów dla środowisk krajowych i zagranicznych.
3. Prowadzenie specjalistycznych porad i konsultacji dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z zakresu terapii, psychoterapii, interwencji kryzysowej, psychologii, diagnostyki, pedagogiki, przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy, prawa i pomocy społecznej.
4. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, przeciwdziałających uzależnieniom, przemocy oraz innych działań z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
5. Realizacja programów dydaktycznych, szkoleniowych, psychoedukacyjnych i treningów dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz osób zawodowo zajmujących się pracą o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Szkolenie nowych kadr.
7. Działanie na rzecz celów statutowych poprzez partnerstwo publiczne.
8. Działanie na rzecz zaangażowania grup wolontariuszy oraz ich szkolenie.
9. Prowadzenie działań mających na celu realizację projektów naukowych, badawczych i ewaluacyjnych.
10. Organizacja i prowadzenie zajęć muzykoterapii, artystycznych, dogoterapii, hippoterapii, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, rozwojowych celem rozwijania twórczości i kreatywności dzieci, młodzieży oraz wdrażania do konstruktywnych form spędzania czasu wolnego.
11. Organizowanie i realizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjazdów integracyjnych, obozów dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
12. Prowadzenie działań mających na celu budowanie systemowej współpracy z organami administracji rządowej, z władzami i administracją samorządową, z sądami, kuratorami, służbami i pozostałymi instytucjami realizującymi podobne cele.